Elke casus, vastgelegd in een dossier, kent meestal drie type 'deelnemers': de cliënt / het cliëntsysteem, de hulpverlener(s) en de support/begeleiding. 

De cliënt c.q. het cliëntsysteem en het hulpverleningsproces staat middels het dossier centraal in de hulpverlening. Meer en meer bestaat er aandacht voor het actief betrekken van de cliënt bij zijn/haar eigen hulpverleningsproces. Inzage geven in het dossier, c.q. relevante onderdelen uit het dossier, is dan een optie. Dat kan desgewenst met CasusConsult. Door middel van overname van (delen uit) het dossier in CasusConsult (of alternatief: aansluiting van het geautomatiseerde dossiersysteem op CasusConsult) kan de cliënt - uiteraard in overleg tussen hulpverlener/organisatie en cliënt en met alle regels t.a.v. privacy - via CasusConsult het dossier inzien en reacties geven op zowel de rapportages als het behandeltraject (zoals het geven van korte voortgangsrapportages bij het uitvoeren van afgesproken taken). Dit is niet alleen tijdsbesparend, maar levert ook een directere betrokkenheid van de cliënt bij het eigen hulpverleningsproces op.
Over het algemeen plaatsen hulpverleners nu een geanonimiseerde samenvatting in CasusConsult en vragen daarover consult van andere deelnemers.

De professional(s) / hulpverlener(s): vaak is dat er één, maar soms zijn er meerdere behandelaars (binnen één of van diverse organisaties) betrokken. In dat geval is het belangrijk om elkaar efficiënt en goed te informeren over de verschillende trajecten. Hoe vaak wordt er niet gesproken over het feit dat hulpverleners te veel langs elkaar heen werken? CasusConsult biedt de mogelijkheid om efficiënter samen te werken en de hulp op elkaar af te stemmen via één centraal (vertrouwelijk) systeem.

De support: in bijna alle gevallen wordt de hulpverlener ondersteund door een praktijkbegeleider/coach, collega of (multi-disciplinair) team, soms door externe consultatiegevers.
Goede support bestaat niet slechts uit het geven van inhoudelijke feedback op de casus en de wijze waarop de hulpverlener het proces aanpakt. Het bestaat ook uit het wijzen op (leerzame) vergelijkbare casussen, op relevante weblinks met praktische informatie (voor cliënt of hulpverlener), op vakdocumenten waarin wordt ingegaan op voor de casus relevante thema's, etc.
Zo'n ideale en efficiënte support kan niemand bieden; want wie heeft al die kennis in zijn/haar hoofd of pc? Daarvoor is het nodig om breder gebruik te maken van kennis. CasusConsult biedt die (digitale) mogelijkheid; een landelijke databank met een gesystematiseerde opslag van alle relevante kennis.
Een ogenblik geduld a.u.b.