Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg opgericht
Op 13 maart 2013 is de Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg opgericht. Doel van deze stichting is het borgen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de jeugdzorg. Door inschrijving in dit register laten jeugdzorgwerkers zien dat zij vakbekwame beroepbeoefenaren zijn die voldoen aan de standaarden van hun beroep.
De beroepsverenigingen NIP, NVO en NVMW staan aan de wieg van deze Stichting, respectievelijk het beroepsregister voor jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers in de jeugdzorg.
Het register is opgericht in het kader van het landelijke programma Professionalisering van de Jeugdzorg. Onderdeel van dit programma is het werken aan nieuwe wetgeving waarin dit register een wettelijke basis krijgt. Meer informatie over de professionalisering van de jeugdzorg en met name de registratie, zie hier.

Registratie wordt ervaren als: ‘de zoveelste top down opgelegde verplichting’
Lies Schilder, directeur van de NVMW, maakt zich zorgen over het nog uitblijvende enthousiasme onder jeugdzorgwerkers voor de professionalisering van de jeugdzorg. Jeugdzorgwerkers schrijven zich nog maar nauwelijks in voor het register. Volgens Schilder ervaren werkers beroepsregistratie als de ‘zoveelste top down opgelegde verplichting’. Het is een valkuil als registratie het doel van de professionalisering lijkt: ‘Terwijl deze nadrukkelijk een middel is om ‘beroepsbeoefenaren te voorzien in professionele autonomie, zodat zij los van opgelegde regels weer verantwoordelijkheid voor hun handelen kunnen nemen.’ Dit is het doel zoals het staat geformuleerd in de concepttekst van de Memorie van Toelichting bij de ontwerpwet professionalisering jeugdzorg. Dat kan ik van harte onderschrijven en zo moeten wij het in mijn ogen ook nadrukkelijk overdragen.’, aldus Lies Schilder. Die er voor pleit dat jeugdzorgwerkers zich niet alleen laten registreren, maar ook verenigen als beroepsgroep: ‘De beroepsgroep is de eigenaar van de professionele standaarden, die het toetsingskader vormen voor de registratie en het fundament vormen voor professionele autonomie. Professionals die hun naam waardig zijn dragen zorg voor hun professie. De deuren van de NVMW staan wijd voor hen open!’, aldus dr. Lies Schilder in de Nieuwsbrief van de NVMW (maart 2013).
Bron: Nieuwsbrief NVMW

Hier meer weblinks over professionalisering jeugdzorg