De boekpresentatie ‘Moresprudentie – Ethiek en beroepscode in het sociaal werk’ op 13 maart jl. bij uitgever ThiemeMeulenhoff trok flinke belangstelling onder uitvoerend werkers en docenten. Werkers en docenten in het sociaal werk willen verkennen wat Moresprudentie voor hun werk en opleiding kan betekenen. Drie deskundigen op het gebied van sociaal werk en ethiek presenteerden hun visie op het boek en het belang van ethiek en de beroepscode in het werk. In een tijd die bol staat van discussie over ethische items geeft ‘Moresprudentie’ houvast om bewust en verantwoord tot morele oordeelsvorming over te gaan.

Aandacht en identiteit
Lia van Doorn – lector innovatieve maatschappelijke dienstverlening - stelde dat aandacht voor ethiek in de eerste jaren van de opleiding de basis voor het ethisch handelen in de praktijk vormt. Dat vragen over ethiek, in het dagelijks handelen van de beroepsbeoefenaar lang niet altijd leidt tot ruggespraak, reflectie en ruimte voor morele oordeelsvorming is niet alleen een kenmerk van deze tijd. Persoonlijke ontwikkeling en professionele oordeelsvorming vragen van iedere sociaal werker kracht en identiteit om als vertegenwoordiger van de beroepsgroep de code eervol in te zetten in het dagelijks werk met cliënten. “Sociaal werkers hebben grote behoefte aan de ontwikkeling van moresprudentie; aan ijkpunten om hun eigen ethisch handelen aan te kunnen toetsen”, aldus Lia van Doorn.

Beroepscode als basis
Afra Groen, deskundige jeugdzorg en bestuurslid NVMW, stelde dat de beroepscode een stevige basis kan zijn wanneer het beklijft in de verschillende branches van het sociaal werk. Wanneer ethiek in relatie tot de beroepscode op Hogescholen dezelfde aandacht krijgt als de medische code bij artsen in opleiding, dan groeit ook de beroepstrots en kwaliteit. Hoewel ethiek historische iconen kent die iedere werker hoort te kennen, vormt de basiskennis en het levend houden van ethische reflectie de uitdaging van alledag. Aandacht voor ethiek is niet alleen een belangrijk onderwerp voor de opleidingen in het sociaal werk, het is essentieel in de uitvoering van het werk in de sociale sector. De beroepscode verdient dan ook veel aandacht want uit onderzoek blijkt dat sociaal werkers lang niet altijd op de hoogte zijn van hun (nieuwe) beroepscode.

Drie voorwaarden
Lies Schilder is als directeur van de NVMW actief betrokken bij de professionalisering van het sociaal werk. Ze zei blij te zijn om als nieuwe directeur gelijk zo’n belangrijk boek te mogen verwelkomen: de NVMW is nauw betrokken geweest bij de realisatie van dit boek, waarin ook de beroepscode uitvoerig wordt behandeld. Beroepsethiek en de beroepscode zijn noodzakelijke voorwaarden om betere samenwerking in de beroepspraktijk te realiseren. In de uitvoering van het sociaal werk hebben werkers vaak een eenzame positie, met name in de ambulante uitvoering van het werk, maar de sterren in de sociale sector worden vooral verdiend in de gezamenlijkheid. 
Volgens Lies Schilder zijn er drie voorwaarden om als sociaal werker professioneel en ethisch verantwoord te werken: een stevige beroepsidentiteit, lerende organisaties en een goed boek, zoals ‘Moresprudentie’. Zij pleit er voor dat naast uitvoerend sociaal werkers, ook managers en werkbegeleiders zich de tekst van het boek eigen maken.

Meer Moresprudentie
Wilt u meer over ‘Moresprudentie’ weten? Zie deze linkDocenten kunnen voor educatieve doeleinden bij de uitgever kosteloos een beoordelingsexemplaar aanvragen.