“Op allerlei plekken in Nederland werken sociaal werkers aan vernieuwing”, schrijft journalist Martin Zuithof op zijn weblog: “Iedereen zegt uit te gaan van de cliënt, aan te sluiten op diens eigen kracht en outreachend te werken”. Deze opstelling sluit aan bij het programma Sociaal Werk in de Wijk. Eén van de onderdelen van dat programma is 'De nieuwe professional. De methodische toerusting van de generalist'. Voor dit onderdeel worden interviews gehouden, die tal van inspirerende verhalen en duidelijke trends opleveren. Bijvoorbeeld dat vernieuwende instellingen en hun werkers bij voorkeur een werkplek kiezen midden in de wijk, van waaruit ze niet alleen toegankelijker zijn voor cliënten, maar ook nauwer kunnen samenwerken met andere disciplines in de wijk.
Outreachend werken is heel normaal geworden, maar nog niet iedereen durft het, vertelt Hester Bats, maatschappelijk werker bij MD Veluwe in Ede.
De slogans van het Nieuwe Welzijn worden door sommige ervaren werkers gerelativeerd. Zo zegt Marcel Bakker, maatschappelijk werker in de Dommelregio: ‘Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn mooie slogans, maar soms is het gewoon nodig om er veel tijd in te steken en vaker bij de klant langs te gaan. Ik heb de vrijheid nodig om het op mijn manier te doen.’ Sociaal werkers hebben meer professionele vrijheid nodig om cliënten goed te kunnen helpen.
De geïnterviewde professionals zien ook de noodzaak in van meer generalistisch werken. Het programma Sociaal Werk in de Wijk (SWW) wil de komende vier jaar een impuls geven ter versterking en bevordering van de professionele kwaliteit van sociaal werk in de eerste lijn.
Auteur: Martin Zuithof. Bron: zie artikel ‘
Sociaal werk laat trend tot verbreding zien’

Vragen over privacy
Sociaal werkers hebben soms moeite met ontwikkelingen als outreachend werken of meer samenwerken, omdat ze menen dat dit vanuit hun beroepscode niet altijd zou mogen.  Het boek ‘Moresprudentie’ – over ethiek en beroepscode in het sociaal werk – gaat in op thema’s als professionele autonomie en het hanteren van de beroepscode bij o.a. outreachend werken en samenwerken. Een aspect als het idee de privacy van (potentiële) cliënten te schenden bij het ongevraagd contact zoeken met cliënten komt bijvoorbeeld aan de orde:
‘Sociaal werkers lossen dit op door zodra er daadwerkelijk contact met de cliënt is gelegd, in begrijpelijke woorden te vertellen welke waarden op het spel stonden en welke stappen er eerder al zijn gezet. Die voet tussen de deur is dus nodig om een proces van sociale activering op gang te krijgen. Sociaal werkers bevestigen dat cliënten vaak achteraf zeggen blij te zijn dat er hulp langskwam.’, aldus een citaat uit Moresprudentie (Buitink, Ebskamp & Groothoff, 2012)
Een ogenblik geduld a.u.b.