De NVMW heeft een document met meningen over de beroepscode voor de maatschappelijk werker samengesteld: 'Meningen over de code'. Een interessant document voor studenten, professionals en managers. 
Door een toenemend aantal signalen en vragen van binnen en buiten de vereniging over de inhoud en de bruikbaarheid van de huidige beroepscode (1999) actualiseert de NVMW op verzoek van het bestuur, en met subsidie van het OAMW, de Beroepscode. 
Inmiddels zijn er regionale bijeenkomsten gehouden voor de verschillende werkvelden met de belangrijkste deskundigen op dit gebied: de maatschappelijk werkers zelf. Ook is een literatuurstudie uitgevoerd en werden deskundigen uit jeugdzorg, maatschappelijke opvang, ethiek en rechten geraadpleegd. In het najaar nodigt de NVMW haar leden uit om het concept te bespreken. Informatie hierover volgt.

Hieronder staan negen belangrijke meningen over beroepsethiek (zoals die zijn geventileerd door maatschappelijk werkers):

·         In het kader van de (re-)professionalisering zal aandacht voor ethiek in het beroep, c.q. het belang van de code evenwel essentieel zijn.

·         Professionele kwaliteit heeft altijd een technische/methodische en een moreel/ethische kant

·         Over het bijhouden van de deskundigheid bestaat grote overeenstemming:  het is voor elke professional een morele en niet vrijblijvende plicht om een (blijvend) lerende professional te zijn.

·         Door de bijeenkomsten over de code is morele oordeelsvorming gaan leven, deelnemers pleiten er voor om meer van dit soort bijeenkomsten te organiseren waarin ethische dilemma’s worden besproken. Meer analoge en digitale uitwisseling van ethische dilemma’s wordt eveneens aanbevolen.

·         Respect is gericht op acceptatie van de persoon als mens, maar niet op diens gedrag. De waarde van ‘respect’ moeten we overeind houden: het betekent in de kern geen eerbetoon aan de cliënt, maar naar iemand omzien; hem/haar erkennen als uniek persoon.

·         100% vertrouwelijkheid bij dit beroep is niet reëel en zelfs niet professioneel. Privacy wordt soms te ver doorgetrokken, dit leidt tot misbruik van de code: onder verwijzing naar de hiërarchie van waarden moet professioneel worden omgegaan met ‘geheimhouding’.

·         Als de werkgever vraagt om dingen te doen die indruisen tegen je vak, kun je daarover de werkgever aanspreken. Als je het dan toch doet, moeten werkgever en cliënt weten dat het dan niet gaat om maatschappelijk werk. Hier kan meer voorlichting door de beroepsvereniging plaatsvinden: ‘Je moet de dilemma’s van het maatschappelijk werk verkopen’. Maar geef ook het belang van de eigen verantwoordelijkheid van de professional aan: die moet zelf aangeven waar de grenzen t.a.v. het zorgvuldig handelen liggen.

·         Het pleidooi voor professionele autonomie wordt concreet door het voorbeeld van de werkgever die als regel stelt dat na een afzegging van een afspraak door een cliënt het contact moet worden afgesloten. Vanuit de discretionaire ruimte of professionele autonomie wordt de maatschappelijk werker geacht zorgvuldig te handelen; dus te checken waar die afzegging werkelijk voor staat.

·         Met de hartenkreet  We hebben mondiger professionals nodig!’ benoemt een vakdeskundige de noodzaak dat maatschappelijk werkers de plicht hebben zich uit te spreken over zaken die hun beroep en de waarden die daarbij horen raken. Of zoals een ander zegt: ‘expliciteer in de code de signaleringsfunctie van het werk’ 

 
Enkele reacties over het mee doen aan de besprekingen over de Code:

·         ‘We moeten absoluut actiever met de code bezig gaan, en privacy bijv. aan de kaak stellen. Voor de bijeenkomst was de code een stukje papier, nu ga je de code zeker weer serieuzer bestuderen, je bent je er meer van bewust.’

·         ‘Het was leuk en goed om er zo, buiten je eigen werkplek, mee bezig te zijn. Het stemt tot nadenken. Vanuit de opleiding wordt er eigenlijk weinig aan gedaan, daarom was dit erg zinvol.’

Meer informatie de Beroepscode voor de maatschappelijk werker: www.nvmw.nl

 Het document Meningen over de Beroepscode voor de maatschappelijk werker is voor deelnemers van deze kennisgroep onder 'Links' te downloaden.