Sociaalagogen hebben eigen Beroepscode
De sociaalagogen verenigd in hun beroepsvereniging Phorza, hebben een beroepscode vastgesteld. Deze code is voor  is van alle sociaalagogisch werkers. Hieronder vallen in principe alle werkers in de sociaalagogische sector: zoals de maatschappelijk werker, de groepsleider/ sociotherapeut, werker jeugdzorg, de activiteitenbegeleider/therapeut, ouderenadviseur, woonbegeleider, groepsleidster kinderopvang en de leidinggevende van sociaalagogische werkers.
De beroepscode is van toepassing op alle leden van Phorza en op niet-leden die staan ingeschreven in het Beroepsregister voor Agogen en Maatschappelijk werkers.

Phorza merkt op dat de beroepsvereniging voor maatschappelijk werkers, de NVMW, een eigen beroepscode heeft.


Twee belangrijke artikelen in de beroepscode voor sociaalagogen:

1.1. Als sociaalagogisch werker bevorder ik dat de cliënt, in wisselwerking met zijn omgeving, tot zijn recht komt.
Dat betekent met name:

- dat ik “de cliënt centraal” als uitgangspunt neem in mijn handelen.

- dat ik er voor waak dat mijn deskundigheid niet wordt gebruikt voor belangen die in strijd zijn met de

doelstelling van mijn beroep.

- dat ik alleen diensten en handelingen verricht binnen de grenzen van mijn deskundigheid.

 

2.1. Als sociaalagogisch werker toon ik respect voor de identiteit en de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.
Dat betekent met name:

Dat ik in mijn zorg aan de cliënt de zorg van een goed hulpverlener in acht neem en handel overeenkomstig de op mij rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit deze beroepscode en uit de voor de sociaalagogisch werker geldende professionele standaard.

 

Bron: www.phorza.nl
De nieuwe beroepscode is gratis te downloaden van de website van Phorza.

 

Opmerking: Phorza en de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) werken samen aan het samenstellen van een Addendum voor de Jeugdzorg. Hierin staat een uitwerking van de beide beroepscodes voor de werkers in de Jeugdzorg.

De NVMW is bezig aan een herziening van de bestaande Code voor de maatschappelijk werker. Deze zal naar verwachting medio 2010 beschikbaar zijn: info:
www.nvmw.nl .  
Een ogenblik geduld a.u.b.